Privacystatement

Bescherming van de privacy van deelnemers, opdrachtgevers en de bezoekers van de website is voor mij een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door mij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, beheerd en naar beste kunnen beveiligd. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling volgt daarin de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Onderdeel hiervan is deze privacyverklaring.

Met name betekent dit dat wij:

 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling is een eenmanszaak die zich vooral richt op teamcoaching, teamtrainingen en op individuele coaching. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling is een trainings-, coachings- en adviesbureau met als eigenaar Sandra Kok. Waar nodig werkt zij tijdens haar trainingen en andere opdrachten samen met andere partijen, waarbij zij de eindverantwoordelijkheid heeft en houdt. Deze partijen vallen in dat geval ook onder het privacybeleid van Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling.

Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling verzorgt teambegeleiding en coaching. Afhankelijk van het soort activiteit kunnen van de deelnemer een of meer van de volgende persoonsgegevens vastgelegd en verzameld worden:

 • Aanmeldingen/contract voor deelname
 • Contactgegevens
 • Facturatiegegevens
 • Jouw aanbeveling
 • Jouw bankrekeningnummer
 • Fotomateriaal genomen tijdens teamsessies.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede voorbereiding, uitvoering en afhandeling van genoemde activiteiten. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven.
Trainers en begeleiders van Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling behandelen strategische informatie, zoals DISC assessments, van cursisten en opdrachtgevers over de organisatie en personen daarin strikt vertrouwelijk. Voor zover deze informatie digitaal of op papier wordt aangeleverd, worden deze gegevens uiterlijk binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd of geanonimiseerd en als metadata opgeslagen.
Met betrekking tot de DISC assessments worden de kopieën van rapporten gedurende een periode van 10 jaar bewaard. Alleen Sandra Kok heeft toegang tot deze documenten.

Alle gegevens betreffende personen zoals hiervoor vermeldt, worden digitaal opgeslagen en zijn met een of meer wachtwoorden beveiligd. Voor praktische doeleinden kan op enig moment een papieren versie van een digitaal document geprint worden. Na gebruik wordt dit vernietigd. De apparaten waarop persoonsgegevens worden bewaard, zijn beveiligd met een of meer wachtwoorden en/of tweestapsverificatie en/of vingerafdrukcontrole. Het aantal apparaten waarop gegevens worden vastgelegd, wordt beperkt tot alleen wat strikt nodig is voor een efficiënte bedrijfsvoering en de continuïteit hiervan.
Co-trainers en begeleiders van trainingen vallen onder dit privacyreglement. Het is hen verboden om de gegevens van cursisten, die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling ontvangen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling. In dat laatste geval heeft zij/hij het recht om deze personen te blijven benaderen.
Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling conformeert zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor documenten. Persoonsgegevens worden vernietigd zodra zij niet meer vallen onder genoemde richtlijnen en voorschriften of zodra de reden waarvoor zij zijn verzameld komt te vervallen. Eventueel worden persoonsgegevens geanonimiseerd opgeslagen (metadata) voor bijvoorbeeld statistische en beleidsdoeleinden.

In het kader van de AVG hebben personen van wie door Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling gegevens zijn verwerkt de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Indien je de bij Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling opgeslagen persoonsgegevens wenst over te dragen aan een andere organisatie, zal Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling een verzoek hiertoe honoreren.
 • Het recht op vergetelheid. Je hebt het recht om je gegevens die bij Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling of via Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling bij derden zijn opgeslagen volledig te laten verwijderen.
 • Recht op inzage. Je hebt het recht om in te zien welke gegevens Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling van je bewaart en hoe die worden bewaard.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om je opgeslagen gegevens indien die niet correct of onvolledig zijn te laten aanpassen en aanvullen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht om bij Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling bezwaar te maken tegen het vastleggen en beheren van je gegevens.
 • Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar: info@sandra-kok.nl . Wanneer je duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zal Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling deze binnen 10 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 10 werkdagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met bijvoorbeeld vakantie of ziekte.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Persoonsgegevens worden primair opgeslagen op elektronische gegevensdragers, te weten de laptop en de iCloud en in het bestand van HRM Profielen. Via de iCloud zijn deze gegevens ook toegankelijk vanuit de iPad en de Iphone. Dagelijks wordt van de gegevens op de laptop een backup gemaakt. Databestanden worden automatisch gesynchroniseerd tussen de laptop en de iCloud. Op deze manier wordt de beschikbaarheid van de meest actuele gegevens gewaarborgd.

Elektronische gegevensdragers zijn beveiligd met wachtwoorden (laptop, systeem HRM profielen) en/of pincodes (iPhone) en/of biometrische herkenning (iPhone). De iCloud is alleen toegankelijk via een van deze apparaten. Deze apparaten zijn eigendom van Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling en alleen toegankelijk voor Sandra Kok. De laptop is beschermd via een firewall, zodat derden geen toegang kunnen krijgen. Papieren Gegevensdragers

Ten behoeve van de financiële administratie worden facturen met persoonsgegevens opgesteld. Primair geschiedt dit digitaal en worden deze ook digitaal verzonden en opgeslagen. Wanneer nodig worden zij geprint en per post verstuurd. Deze factuur wordt vervolgens – al dan niet na gescand te zijn – digitaal bewaard.

De website is beveiligd conform het HTTPS-protocol. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens verzameld en/of bewaard. Videofilmpjes zijn met instemming van betrokkenen op de website geplaatst.

Cookies: Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Sandra kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele-, analytische- en tracking cookies: Sandra kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling maakt op haar website geen gebruik van functionele- en tracking cookies, maar wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht In het gebruik van de website. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.

Het kantoor van Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling is gevestigd aan de Binnendelta 11M te Blaricum.