Algemene voorwaarden Sandra Kok (Versie 01 April 2021)

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en overeenkomsten tussen Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, opleidingstrajecten, workshops, coaching. interimwerkzaamheden dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen traject.

Deelnemers die een traject afnemen gaan akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de aanbieding/offerte door opdrachtgever

Artikel 3: Prijzen

3.1. Prijzen zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

3.2. Reiskosten, arrangements- en/of verblijfkosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet begrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3.3. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de trajecten die Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling aanneemt wijzigen, behoudt Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling zich het recht voor om de opgegeven prijzen tussentijds aan te passen.

Artikel 4: Betaling

4.1. De coaching, training en het DISC assessment wordt in één keer voor aanvang van het traject in rekening gebracht. De reiskosten worden achteraf in rekening gebracht. Teamtrajecten en in company workshops worden direct na het plaatsvinden in rekening gebracht en interimwerkzaamheden worden per uur berekend en gefactureerd maandelijks achteraf.

4.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk vijftien werkdagen na facturering.

4.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

4.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgaaf van reden. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar info@sandra-kok.nl

5.2. Annulering van coaching afspraken kan tot 48 uur van tevoren. Daarna wordt 100% in rekening gebracht. Annulering door de opdrachtgever van alle overige trajecten kan tot vier weken voor aanvang geschieden tegen een vergoeding van eerder door Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling gemaakte kosten voor voorbereiding. Bij annulering van het traject binnen 4 weken wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering van het traject binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

5.3. Verplaatsing kan alleen in onderling overleg tot stand komen en uitsluitend tot 4 weken voor aanvang. Voor het overige is de annuleringsregeling lid 5.2 van kracht.

Artikel 6: Overmacht: Annulering door Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling

6.1. Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid:

– die niet te wijten is aan schuld, en

– noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt

De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling betaalde bedrag.

6.2. Sandra Kok Leiderschapscoach & Teamontwikkeling heeft het recht zonder opgaaf van redenen door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever naar rato het recht heeft op terugbetaling van door deze aan Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling betaalde bedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Niets in de programma’s, in welke content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten en diensten, gebeurt vrijwillig en onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer(s).

7.2. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

7.3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.

7.5. Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Sandra Kok Leiderschapscoach & teamontwikkeling en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem. Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.